ชอบวาดรูป เรียนคณะอะไรดี…?


การศึกษาต่อในด้านศิลปะและการออกแบบ จำเป็นจะต้องมีการสอบที่เฉพาะทาง ต้องใช้ทักษะในการคิด ออกแบบ วาดภาพ ความคิดสร้างสรรค์  หากได้รับการฝึกฝนบ่อยๆ และมีความมุ่งมั่น ตั้งใจแล้ว ก็จะสร้างฝันให้เป็นจริงได้

สาขาต่างๆ ในด้านศิลปะและการออกแบบแบ่งออกเป็นสาขาหลักได้ 5 สาขา คือ

1.สาขาออกแบบภายใน (Interior Design)


2. สาขาสถาปัตยกรรม (Architecture)3. สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Art and Design, Digital Art and Media Art)


4. สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) และอุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Design)


5. สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย (Fashion Design)


6. สาขาออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry Design)


7. สาขาวิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ (Fine Art, Visual Art and Applied Art)


8. สาขาครุศาสตร์ศิลปศึกษา (Art Education)


สำหรับมหาลัยที่เปิดสอนทางด้านศิลปะและการออกแบบในบ้านเรานั้น  นับว่ามีให้เลือกกันมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือของเอกชน ดังนี้

รายชื่อของมหาวิทยาลัยของรัฐ

1.     มหาวิทยาลัยศิลปากร
        คณะมัณฑนศิลป  (www.decorate.su.ac.th)
             - สาขาวิชาออกแบบภายใน
             - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
             - สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
             - สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
             - สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ
             - สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย
        คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (www.ict.su.ac.th)
             - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
             - สาขาวิชานิเทศศาสตร์  สายวิชาภาพยนตร์ และวิทยุและโทรทัศน์
        วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
            (http://www.suic.org/programs/bfa_multimedia.html)
             - มัลติมีเดียดีไซน์ (Miltimedia Design)
 

2.     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  (www.arch.kmitl.ac.th)
             ภาควิชานิเทศศิลป์
             - สาขาวิชานิเทศศิลป์
             - สาขาวิชาภาพยนตร์ และวีดีโอ
             - สาขาวิชาถ่ายภาพ

3.     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        คณะศิลปกรรมศาสตร์  (http://creativearts.faa.chula.ac.th/class.php)
             ภาควิชานฤมิตศิลป์
             - สาขาวิชาเรขศิลป์
             - สาขาวิชานิทรรศการศิลป์
             - สาขาวิชามัณฑนศิลป์ (แฟชั่น-สิ่งทอ)
             - สาขาวิชาหัตถศิลป์
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
             - สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)  (http://cucommde.blogspot.com/)
             ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม  (www.arch.chula.ac.th/departments_id.php)
             - สาขาวิชาการออกแบบเลขนิเทศ
             - สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
             - สาขาวิชาการออกแบบสิ่งทอ
             - สาขาวิชาการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
             - สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
        คณะนิเทศศาสตร์  (www.commarts.chula.ac.th/departments/thai/film.htm)
             ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง

4.     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
        คณะวิชาออกแบบ  (www.pohchang.rmutr.ac.th , http://web.rmutr.ac.th/pch)
             - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณท์
             - สาขาวิชาออกแบบภายใน
             - ศิลปะการถ่ายภาพ

5.     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
        คณะวิจิตรศิลป์
             - สาขาวิชาการออกแบบ  (www.finearts.cmu.ac.th/design/)
             - สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ  (www.fotofofa.org)
        วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี   (www.camt.cmu.ac.th/ani/)
             - สาขาวิชาแอนิเมชั่น

6.     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบ  (www.arch.kmutt.ac.th/communication.html)
             ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตร INTER)
        คณะเทคโนโลยีมีเดียและศิลป์ประยุกต์   (www.mediaart01.com)
             - สาขาวิชามีเดียอาร์ต
             - สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียประยุกต์
        คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  (www.fiet.kmutt.ac.th/online)
             - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
               เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย

7.     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
        คณะศิลปกรรมศาสตร์  (http://fofa.swu.ac.th/)
             ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์
             - สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
             - สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
             - สาขาวิชาศิลปะเครื่องประดับ
        วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  (http://cosci.swu.ac.th/)
             - สาขาวิชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
             - สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

8.     มหาวิทยาลัยบูรพา
        คณะศิลปกรรมศาสตร์  (http://fineart.buu.ac.th/visualcom.html)
             ภาควิชานิเทศศิลป์
             - สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
             - สาขาออกแบบเรขศิลป์
             - สาขาโทรทัศน์ และดิจิตอลมีเดีย
        วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี  คณะอัญมณี
             - สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

9.     มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        คณะศิลปกรรมศาสตร์  (http://faa.kku.ac.th/visual/)
             ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
        วิทยาลัยนานาชาติ
             สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น (www.ic.kku.ac.th/thai/)
 
10.    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
        ศูนย์รังสิต  คณะศิลปกรรมศาสตร์   (http://fineart.tu.ac.th/home.asp)
             - สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 
        ศูนย์ลำปาง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  (www.icdonline.co.cc)
             - สาขาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
        คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  (http://jc.tu.ac.th/)
             - กลุ่มวิชาภาพยนตร์

11.    วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล  (www.muic.mahidol.ac.th/thai/media.php)
        หลักสูตรศิลปศาสตร์ (Bachelor of Arts – B.A.)
        กลุ่มวิชาศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง (Entertainment Media )
             - การผลิตแอนิเมชัน (Animation Production)
             - การผลิตภาพยนตร์ (Film Production)
             - การผลิตโทรทัศน์ (Television Production)
             - การออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design)

12.    มหาวิทยาลัยนเรศวร
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
             ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ  (www.arch.nu.ac.th/artsite/)
             - สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
             - สาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรม
             - สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์

13.    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
        คณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบ
        (www.ap.ubu.ac.th/index2.php?openpage=1&pageboby=body011)
             ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
             ภาควิชาการออกแบบสื่อโฆษณาศิลป์
             ภาควิชาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
             ภาควิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

14.    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
             (www4.msu.ac.th/architect/cahome.html)
             ภาควิชานฤมิตศิลป์
 
15.    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
        สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   (http://itschool.mfu.ac.th/main)
             - สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และการสร้างภาพเคลื่อนไหว
 
16.    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
        คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
        (www.fitm.kmutnb.ac.th/cm/index.php?option=com_content&task =view&id=30&Itemid=42)
             ภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ และจัดการอุตสาหกรรมก่อสร้าง
        วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
             ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปะอุตสาหกรรม   (http://diat.cit.kmutnb.ac.th/)
             - สาขาวิชาออกแบบภายใน
             - สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
             - สาขาวิชาออกแบบศิลปะประยุกต์
 
17.    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
        คณะศิลปกรรมศาสตร์   (www.far.ssru.ac.th/main.php)
             - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
             - สาขาวิชาออกแบบหัตถศิลป์
             - สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย
        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (www.fit.ssru.ac.th)
             - สาขาวิชาออกแบบกราฟฟิกและมัลติมีเดีย
             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
18.    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
             หลักสูตรศิลปกรรม ออกแบบนิเทศศิลป์
             (http://dusithost.dusit.ac.th/~human/program/art2/index.html)
             หลักสูตรการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ  (http://evexdusit.blogspot.com/)
 
19.    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

        คณะศิลปกรรมศาสตร์  (www.fa.rmutt.ac.th)
             - สาขาวิชาออกแบบภายใน
             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
             - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
             - สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ
        คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  (www.mct.rmutt.ac.th)
             - สาขาวิชาถ่ายภาพและภาพยนตร์
             - สาขาวิชามัลติมีเดีย

20.    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (www.sci.rmutk.ac.th/)
             - สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
             - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือน
             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
        คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  (www.textiles.rmutk.ac.th/)
             - สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ
        คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  (www.techhome.rmutk.ac.th/)
             - สาขาวิชาแฟชั่นและเทคโนโลยีเสื้อผ้า
             - สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น

21.    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  (www.arch.rmutp.ac.th/firstpage.html)
             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
             - สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
        คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  (www.hec.rmutp.ac.th/th/news.php)
             - สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 
        คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  (www.mct.rmutp.ac.th/)
             - สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 
22.    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (http://artnet.chandra.ac.th/news.php)
             - สาขาวิชาศิลปกรรม
 
23.    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (www.bsru.ac.th/~human/art/index.html)
             - สาขาวิชาศิลปกรรมออกแบบนิเทศศิลป์
             - สาขาวิชาศิลปกรรมออกแบบประยุกต์ศิลป์
        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (www.bsru.ac.th/~sci/dept/product/index.php)
             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
             - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย)
               (http://bestechcenter.com/comtech.html)
 
24.    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (http://dit.dru.ac.th/artanddesign/)
             หลักสูตรศิลปกรรม
             - สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์
             - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
             - สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
 
25.    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
             - สาขาวิชาศิลปกรรม  (www.pnru.ac.th/fac/human/upload-files/pictures/26/Art_9378.pdf)
        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
             - สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (http://servnet.pnru.ac.th/fac/techno/6.php)
 
26.    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
        สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   (http://arch.wu.ac.th/)
             - สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
             - สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
             - สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
             - สาขาวิชาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
             - สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
 
27.    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
        คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์   (http://art2551.rmutl.ac.th/)
             - สาขาวิชาการออกแบบ
             - สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลป์
 
รายชื่อของมหาวิทยาลัยเอกชน
บางส่วนที่มีการเปิดสอนด้านออกแบบ และแอนิเมชั่น

 
1.     มหาวิทยาลัยรังสิต
        คณะศิลปะและการออกแบบ  (www.rsu.ac.th/arts/index1.html)
             - สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย
             - สาขาวิชาออกแบบภายใน
             - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
             - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
             - สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์
 
2.     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

        คณะศิลปกรรมศาสตร์  (http://fab.bu.ac.th/index.php)
             - สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
             - สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
             - สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
             - สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
        คณะนิเทศศาสตร์ (www.bu.ac.th/th/academic/comarts.php)
             - สาขาวิชาภาพยนตร์
 
3.     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
        คณะศิลปกรรมศาสตร์  (www.dpu.ac.th/finearts)
             - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
             - สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
             - สาขาวิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น
        คณะวิศวกรรมศาสตร์  (www.dpu.ac.th/eng/ae)
             - ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
        คณะนิเทศศาสตร์  (www.dpu.ac.th/commarts/page.php?id=640)
             - สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 
4.     มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
        คณะนิเทศศาสตร์ (Communication Arts)  (www.admissions.au.edu/pdf/eng_comarts.pdf)
             ภาควิชานิเทศศิลป์ (Visual Communication Arts)
             - สาขาวิชานิเทศศิลป์

5.     มหาวิทยาลัยศรีปทุม
        คณะดิจิทัลมีเดีย  (http://sdm.spu.ac.th/)
             - สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์
             - สาขาวิชาเกมและแอนิเมชัน
 
6.     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  (http://arch.kbu.ac.th/department.html)
             - สาขาวิชาออกแบบภายใน
             - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
        คณะนิเทศศาสตร์
             - สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิตอล
 
7.     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

        คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (www.it.mut.ac.th/about/course/index_multimedia.html)
             - สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
 
8.     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

        คณะวิทยาศาสตร์  (http://science.utcc.ac.th/science/page/page_majorant.html)
             - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
 
9.     มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
        คณะนิเทศศาสตร์  (http://commarts.hcu.ac.th/com_design.htm)
             - สาขาวิชานิเทศศิลป์
             - สาขาวิชาสื่อมัลติมีเดียและสื่อใหม่
 
10.    มหาวิทยาลัยคริสเตียน

        คณะมัลติมีเดียและดิจิทัลอาร์ต (http://service.christian.ac.th/mda/index.php)
             - สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชัน
             - สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์-การพัฒนาและออกแบบเว็บ
             - สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล

11.    มหาวิทยาลัยสยาม
        คณะนิเทศศาสตร์
             - ภาควิชาสื่อดิจิตัล  (www.nitadesiam.com)

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม