วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประวัติครูผู้สอนโดยสังเขป


ชื่อ : นายพงศ์ประนาฏต  เพ็ชรัตนกูล (ครูช้าง หรือ ครูโชค)
เกิด : 28 กุมภาพันธ์
จังหวัดที่เกิด : ต.คลองวาฬ, อ.เมือง, จ.ประจวบคีรีขันธ์
ที่อยู่ปัจจุบัน : 201-205 ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
การศึกษา : ศิลปศาสตร์บันฑิต  เอกศิลปกรรม  วิทยาลัยครูนครปฐม
โทรศัพท์ : 09 4297 9835 
E-mail : kruchang @ gmail.com
https://www.facebook.com/smartart.cm.th


ประวัติการสอน
 • 2551 - ปัจจุบัน : ครูสอนศิลปะ และผู้ดำเนินการ ศิลปะ "สมาร์ท อาร์ต" ร่วมกับ โรงเรียน สมาร์ท แอ็ท ไอที  อ.เมือง, จ.เชียงใหม่
 • 2559-ปัจจุบัน : ครูพิเศษ (สอนศิลปะ) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2557- 2558 : ครูสอนศิลปะสำหรับช้าง และควาญ, เชียงใหม่ไน๊ท์ซาฟารี จ.เชียงใหม่
 • 2546 - 2555 : ครูสอนศิลปะสำหรับช้างและควาญ ประจำปางช้างแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • 2546 - 2549 : ครู(อาสา)สอนศิลปะ ให้กับเด็กในชุมชนบ้านแม่แมะ, อ.แม่ริม, จ.เชียงใหม่
 • 2543 - 2546 : ครูสอนศิลปะเด็ก สมาคมวาย เอ็ม ซี เอ (สันติธรรม) เชียงใหม่
 • 2543 -2545 :  ครู(อาสา)สอนศิลปะ สำหรับคนพิการ, สถานฟื้นฟูคนพิการบ้านหยาดฝน, อ.แม่แตง, จ.เชียงใหม่
 • 2540 - 2543 : ครู(อาสา)สอนศิลปะเด็ก ให้กับชุมชน, ซอยเวียงบัว, อ.เมือง, จ.เชียงใหม่

ประวัติการทำงาน
 • ปัจจุบัน - ศิลปิน / นักออกแบบอิสระ, นักวาดภาพประกอบหนังสือ, ผู้บรรยายทางด้านศิลปะให้กับโรงเรียน ชุมชน และผู้ที่สนใจงานศิลปะ
 • 2557 - 2560 : วิทยากรบรรยาย "ศิลปะบำบัด" ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
 • 2546 - 2555 : ครูสอนศิลปะสำหรับช้างและควาญ ประจำปางช้างแม่สา, เชียงใหม่
 • 2543 - 2545 : Graphic Designer บริษัท เอ เอฟ เอ็ม ฟลาวเวอร์ ซีด จำกัด, เชียงใหม่
 • 2541 - 2543 : Interior Designer บริษัทดิวิน่า แอนด์ เดคอร์ จำกัด, เชียงใหม่
 • 2540 - 2541 : Interior Desisgner บริษัทคชสารเฟอร์นิเจอร์ จำกัด, เชียงใหม่
 • 2538 - 2539 : Graphic Designer บริษัทเจนทีล โปรดัคชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ
 • 2537 - 2538 : Graphic Designer บริษัทซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ
 • 2535 - 2537 : Product Designer บริษัทเท็กซ์ไทล์เพรสทีจ ในเครือสหพัฒน์, กรุงเทพฯ

กิจกรรมทางสังคม
 • 2560-2561 : เลขาฯ สโมสรโรตารีเชียงใหม่ภูพิงค์ ภาค 3360 โรตารีสากล
 • 2558-2559 : นายกสโมสรโรตารีเชียงใหม่ภูพิงค์ ภาค 3360 โรตารีสากล
 • 2555 - 2557 : นักจัดรายการวิทยุ/สื่อมวลชน (อาสาสมัคร) สถานีวิทยุออนไลน์ "คนเมืองเรดิโอ" สื่อสาธารณะเพื่อความเข้มแข็งของภาคประชาชน
 • 2543 - ปัจจุบัน - สมาชิกสโมสรโรตารีเชียงใหม่ภูพิงค์ ภาค 3360 โรตารีสากล
 • 2556 - 2557 - เลขาฯ สโมสรโรตารีเชียงใหม่ภูพิงค์ ภาค 3360 โรตารีสากล
 • 2555 - 2556 - ประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีเชียงใหม่ภูพิงค์ ภาค 3360 โรตารีสากล
 • 2555 - 2556 - ประธานอนุกรรมการ กิจกรรมมิตรภาพ ภาค 3360 โรตารีสากล
 • 2554 - 2555 - กรรมการคณะผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภาค 3360 โรตารีสากล

เกียรติบัตร
 • 2557 - รางวัลชมเชย ออกแบบ "Grand Filano Display Contest" สยามยามาฮ่า, ประเทศไทย
 • 2554 - ออกแบบตราสัญลักษณ์ "ก๋วยเตี๋ยวเชียงใหม่ สะอาด อร่อย" มอบให้กับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่
 • 2548 - ออกแบบตราสัญลักษณ์ "สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่" มอบให้กับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่
 • 2548 - ออกแบบภาพ "ลมหนาว สายหมอก เสน่หาแห่งล้านนา หมายเลข 1" และควบคุมการทำงานศิลปะของกลุ่มศิลปินช้าง ปางช้างแม่สา จนผลงานศิลปะของช้างได้รับการบันทึกสถิติโลก กินเนสส์ เวิร์ด เร็คคอร์ด
 • 2547 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประกวดตราสัญลักษณ์ "Phayao Brand" จ.พะเยา
 • 2547 - เป็นตัวแทนศิลปินล้านนา ร่วมเขียนภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ เพื่อน้อมถวายฯ ในวโรกาส 72 พรรษา มหาราชินี
 • 2545 - รณรงค์วิ่ง, จักรยาน, วีลแชร์เพื่อสุขภาพ เชียงใหม่-กรุงเทพ เพื่อ "สนับสนุนธรรมนูญสุขภาพคนไทย", โครงการ สสส.
 • 2543 - ปัจจุบัน : ออกแบบสัญลักษณ์ "เดินทางไร้มลพิษ พิชิตดอยสุเทพ" ให้กับชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่
 • 2543 - ปรับปรุงตราสัญลักษณ์ "ชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่"

การฝึกอบรม
 • 2554 - อบรม "นักการตลาดเชิงสร้างสรรค์" โดย กรมส่งเสริมการส่งออก  กระทรวงพาณิชย์
 • 2552 - อบรม "ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน" วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2549 - อบรมหลักสูตร "ศาสนศึกษา" โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
 • 2545 - อบรม "การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทสำหรับประชาชน" โดยสถาบันพระปกเกล้า
 • 2544 - อบรมผู้ประกอบการ SME หลักสูตร "กลยุทธ์ทางการตลาด" โดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • 2543 - อบรมหลักสูตร "การจัดสวนตกแต่งสถานที่ รุ่นที่ 12" โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • 2538 - อบรม "Acoustic Guitar Work Shop" บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จำกัด

การศึกษา
 • 2532 - 2535 : ศิลปศาสตร์บันฑิต  เอกศิลปกรรม  วิทยาลัยครูนครปฐม
 • 2525 - 2528 : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ช่างกลโรงงาน) วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
 • 2522 - 2525 : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
 • 2517 - 2522 : ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านคลองวาฬ

การแสดงผลงานศิลปะ
 • 2558 - ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการศิลปะ "ฟ้าเหนือ ลมหนาว กลิ่นไอดิน"  เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
  • -ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะ "ธรรมดา ธรรมชาติ" เฮือนศิลป์พิงพัก, เชียงใหม่
  • -ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะ "เพื่อประมูลผลงานนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล" ณ โรงแรมสิริปันนารีสอร์ท เชียงใหม่
  • -ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะ "งานแสดงศิลปะและดนตรีจิตวิญญานสล่าล้านนา ฮ่วมใจสู่ปี้น้องเนปาล" ณ หอศิลป์ 116 เชียงใหม่
 • 2556 - ร่วมแสดงผลงานศิลปะ นิทรรศการ "อารมณ์ธรรมชาติ" ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่
 • 2556 - ร่วมแสดงผลงานศิลปะ นิทรรศการ "เติมไฟให้ชีวิต" ณ หอศิลป์บ้านตึก, เชียงใหม่
 • 2556 - ร่วมแสดงผลงานศิลปะ นิทรรศการ "ช้างศิลป์" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
 • 2556 - ร่วมแสดงผลงานศิลปะ "ล้านนาสู่พุทธคยา" ครั้งที่ 2 เพื่อนำรายได้ไปสมทบทุุนซื้อทองคำหุ้มยอดเจดีย์ เมืองพุทธคยา, ประเทศอินเดีย ณ โรงแรมสิริปันนา, เชียงใหม่
 • 2556 - ร่วมแสดงผลงานศิลปะ นิทรรศการ "สืบฮีต สานฮอย สล่าล้านนา" ณ หอศิลป์ แกลเลอลี่, เชียงใหม่
 • 2555 - ร่วมแสดงผลงานศิลปะ "ล้านนาสู่พุทธคยา" ครั้งที่ 1 เพื่อนำรายได้ไปสมทบทุุนซื้อทองคำหุ้มยอดเจดีย์ เมืองพุทธคยา, ประเทศอินเดีย ณ โรงแรมสิริปันนา, เชียงใหม่
 • 2555 - ร่วมแสดงผลงานศิลปะ นิทรรศการ "สืบฮีต สานฮอย สล่าล้านนา" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต
 • 2554 - ร่วมแสดงผลงานศิลปะ "ศิลปินล้านนาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม" เพื่อนำรายได้ไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตภาคกลาง ณ โรงแรมสิริปันนา. เชียงใหม่
 • 2554 - ร่วมแสดงผลงานศิลปะ "จิตรกรไทยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม" เพื่อนำรายได้ไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตภาคกลาง, กรุงเทพฯ
 • 2554 - ร่วมแสดงผลงานศิลปะ "Mega Chang Art Exhibition" ณ ศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า, กรุงเทพฯ
 • 2553 - ร่วมแสดงผลงานศิลปะ นิทรรศการ "ภูมิปัญญาล้านนาไทย มองภูมิปัญญา ผ่านสายธารแห่งกาลเวลา" ณ หอศิลปวัฒนธรรม, เชียงใหม่
 • 2552 - ร่วมแสดงผลงานศิลปะ นิทรรศการ "ตามฮีต โตยฮอย สล่าล้านนา" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
 • 2548 - ร่วมแสดงผลงานศิลปะ นิทรรศการ "Art on Earth" ณ สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ, กรุงเทพฯ
 • 2547 - ร่วมแสดงผลงานศิลปะ นิทรรศการ "กาดเมืองล้านา เสน่หาแห่งวัฒนธรรม" ณ ศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า, กรุงเทพฯ
 • 2546 - ร่วมแสดงผลงานศิลปะ นิทรรศการ "สล่าล้านนา" ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, เชียงใหม่
 • 2546 - 2551 : ร่วมแสดงผลงานศิลปะ นิทรรศการ "ตามฮีต โตยฮอย สล่าล้านนา" ณ หอศิลปวัฒนธรรม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2545 - ร่วมแสดงผลงานศิลปะ นิทรรศการ "ศิลปะบนลานดินสู่ข่วงสล่าล้านนาทิพย์แก้ว" ณ โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา, เชียงใหม่
 • 2544 - ร่วมแสดงผลงานศิลปะ นิทรรศการ "ศิลปะบนลานดิน" ณ สวนบวกหาด, เชียงใหม่
 • 2543 - ร่วมแสดงผลงานศิลปะ นิทรรศการ "ศิลปะบนลานดิน" ณ ศูนย์การค้าเกสรพลาซ่า, กรุงเทพ
 • 2542 - ร่วมแสดงผลงานศิลปะ นิทรรศการ "ศิลปะบนลานดิน" ณ ปางช้างแม่สา จ.เชียงใหม่
 • 2541 - ร่วมแสดงผลงานศิลปะ นิทรรศการ "ฮอมปอยศิลปเฉลิมพระเกียรติ" ณ ศูนย์ศิลปะชุมชน, จ.ลำปาง
 • 2540 - ร่วมแสดงผลงานศิลปะ นิทรรศการ "ศิลปะบนลานดิน" ณ บ้านหกเสา, เชียงใหม่

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ชอบวาดรูป เรียนคณะอะไรดี…?


การศึกษาต่อในด้านศิลปะและการออกแบบ จำเป็นจะต้องมีการสอบที่เฉพาะทาง ต้องใช้ทักษะในการคิด ออกแบบ วาดภาพ ความคิดสร้างสรรค์  หากได้รับการฝึกฝนบ่อยๆ และมีความมุ่งมั่น ตั้งใจแล้ว ก็จะสร้างฝันให้เป็นจริงได้

สาขาต่างๆ ในด้านศิลปะและการออกแบบแบ่งออกเป็นสาขาหลักได้ 5 สาขา คือ

1.สาขาออกแบบภายใน (Interior Design)


2. สาขาสถาปัตยกรรม (Architecture)3. สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Art and Design, Digital Art and Media Art)


4. สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) และอุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Design)


5. สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย (Fashion Design)


6. สาขาออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry Design)


7. สาขาวิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ (Fine Art, Visual Art and Applied Art)


8. สาขาครุศาสตร์ศิลปศึกษา (Art Education)


สำหรับมหาลัยที่เปิดสอนทางด้านศิลปะและการออกแบบในบ้านเรานั้น  นับว่ามีให้เลือกกันมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือของเอกชน ดังนี้

รายชื่อของมหาวิทยาลัยของรัฐ

1.     มหาวิทยาลัยศิลปากร
        คณะมัณฑนศิลป  (www.decorate.su.ac.th)
             - สาขาวิชาออกแบบภายใน
             - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
             - สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
             - สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
             - สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ
             - สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย
        คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (www.ict.su.ac.th)
             - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
             - สาขาวิชานิเทศศาสตร์  สายวิชาภาพยนตร์ และวิทยุและโทรทัศน์
        วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
            (http://www.suic.org/programs/bfa_multimedia.html)
             - มัลติมีเดียดีไซน์ (Miltimedia Design)
 

2.     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  (www.arch.kmitl.ac.th)
             ภาควิชานิเทศศิลป์
             - สาขาวิชานิเทศศิลป์
             - สาขาวิชาภาพยนตร์ และวีดีโอ
             - สาขาวิชาถ่ายภาพ

3.     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        คณะศิลปกรรมศาสตร์  (http://creativearts.faa.chula.ac.th/class.php)
             ภาควิชานฤมิตศิลป์
             - สาขาวิชาเรขศิลป์
             - สาขาวิชานิทรรศการศิลป์
             - สาขาวิชามัณฑนศิลป์ (แฟชั่น-สิ่งทอ)
             - สาขาวิชาหัตถศิลป์
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
             - สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)  (http://cucommde.blogspot.com/)
             ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม  (www.arch.chula.ac.th/departments_id.php)
             - สาขาวิชาการออกแบบเลขนิเทศ
             - สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
             - สาขาวิชาการออกแบบสิ่งทอ
             - สาขาวิชาการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
             - สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
        คณะนิเทศศาสตร์  (www.commarts.chula.ac.th/departments/thai/film.htm)
             ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง

4.     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
        คณะวิชาออกแบบ  (www.pohchang.rmutr.ac.th , http://web.rmutr.ac.th/pch)
             - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณท์
             - สาขาวิชาออกแบบภายใน
             - ศิลปะการถ่ายภาพ

5.     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
        คณะวิจิตรศิลป์
             - สาขาวิชาการออกแบบ  (www.finearts.cmu.ac.th/design/)
             - สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ  (www.fotofofa.org)
        วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี   (www.camt.cmu.ac.th/ani/)
             - สาขาวิชาแอนิเมชั่น

6.     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบ  (www.arch.kmutt.ac.th/communication.html)
             ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตร INTER)
        คณะเทคโนโลยีมีเดียและศิลป์ประยุกต์   (www.mediaart01.com)
             - สาขาวิชามีเดียอาร์ต
             - สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียประยุกต์
        คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  (www.fiet.kmutt.ac.th/online)
             - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
               เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย

7.     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
        คณะศิลปกรรมศาสตร์  (http://fofa.swu.ac.th/)
             ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์
             - สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
             - สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
             - สาขาวิชาศิลปะเครื่องประดับ
        วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  (http://cosci.swu.ac.th/)
             - สาขาวิชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
             - สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

8.     มหาวิทยาลัยบูรพา
        คณะศิลปกรรมศาสตร์  (http://fineart.buu.ac.th/visualcom.html)
             ภาควิชานิเทศศิลป์
             - สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
             - สาขาออกแบบเรขศิลป์
             - สาขาโทรทัศน์ และดิจิตอลมีเดีย
        วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี  คณะอัญมณี
             - สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

9.     มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        คณะศิลปกรรมศาสตร์  (http://faa.kku.ac.th/visual/)
             ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
        วิทยาลัยนานาชาติ
             สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น (www.ic.kku.ac.th/thai/)
 
10.    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
        ศูนย์รังสิต  คณะศิลปกรรมศาสตร์   (http://fineart.tu.ac.th/home.asp)
             - สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 
        ศูนย์ลำปาง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  (www.icdonline.co.cc)
             - สาขาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
        คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  (http://jc.tu.ac.th/)
             - กลุ่มวิชาภาพยนตร์

11.    วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล  (www.muic.mahidol.ac.th/thai/media.php)
        หลักสูตรศิลปศาสตร์ (Bachelor of Arts – B.A.)
        กลุ่มวิชาศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง (Entertainment Media )
             - การผลิตแอนิเมชัน (Animation Production)
             - การผลิตภาพยนตร์ (Film Production)
             - การผลิตโทรทัศน์ (Television Production)
             - การออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design)

12.    มหาวิทยาลัยนเรศวร
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
             ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ  (www.arch.nu.ac.th/artsite/)
             - สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
             - สาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรม
             - สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์

13.    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
        คณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบ
        (www.ap.ubu.ac.th/index2.php?openpage=1&pageboby=body011)
             ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
             ภาควิชาการออกแบบสื่อโฆษณาศิลป์
             ภาควิชาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
             ภาควิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

14.    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
             (www4.msu.ac.th/architect/cahome.html)
             ภาควิชานฤมิตศิลป์
 
15.    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
        สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   (http://itschool.mfu.ac.th/main)
             - สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และการสร้างภาพเคลื่อนไหว
 
16.    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
        คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
        (www.fitm.kmutnb.ac.th/cm/index.php?option=com_content&task =view&id=30&Itemid=42)
             ภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ และจัดการอุตสาหกรรมก่อสร้าง
        วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
             ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปะอุตสาหกรรม   (http://diat.cit.kmutnb.ac.th/)
             - สาขาวิชาออกแบบภายใน
             - สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
             - สาขาวิชาออกแบบศิลปะประยุกต์
 
17.    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
        คณะศิลปกรรมศาสตร์   (www.far.ssru.ac.th/main.php)
             - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
             - สาขาวิชาออกแบบหัตถศิลป์
             - สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย
        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (www.fit.ssru.ac.th)
             - สาขาวิชาออกแบบกราฟฟิกและมัลติมีเดีย
             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
18.    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
             หลักสูตรศิลปกรรม ออกแบบนิเทศศิลป์
             (http://dusithost.dusit.ac.th/~human/program/art2/index.html)
             หลักสูตรการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ  (http://evexdusit.blogspot.com/)
 
19.    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

        คณะศิลปกรรมศาสตร์  (www.fa.rmutt.ac.th)
             - สาขาวิชาออกแบบภายใน
             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
             - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
             - สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ
        คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  (www.mct.rmutt.ac.th)
             - สาขาวิชาถ่ายภาพและภาพยนตร์
             - สาขาวิชามัลติมีเดีย

20.    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (www.sci.rmutk.ac.th/)
             - สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
             - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือน
             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
        คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  (www.textiles.rmutk.ac.th/)
             - สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ
        คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  (www.techhome.rmutk.ac.th/)
             - สาขาวิชาแฟชั่นและเทคโนโลยีเสื้อผ้า
             - สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น

21.    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  (www.arch.rmutp.ac.th/firstpage.html)
             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
             - สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
        คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  (www.hec.rmutp.ac.th/th/news.php)
             - สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 
        คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  (www.mct.rmutp.ac.th/)
             - สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 
22.    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (http://artnet.chandra.ac.th/news.php)
             - สาขาวิชาศิลปกรรม
 
23.    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (www.bsru.ac.th/~human/art/index.html)
             - สาขาวิชาศิลปกรรมออกแบบนิเทศศิลป์
             - สาขาวิชาศิลปกรรมออกแบบประยุกต์ศิลป์
        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (www.bsru.ac.th/~sci/dept/product/index.php)
             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
             - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย)
               (http://bestechcenter.com/comtech.html)
 
24.    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (http://dit.dru.ac.th/artanddesign/)
             หลักสูตรศิลปกรรม
             - สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์
             - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
             - สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
 
25.    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
             - สาขาวิชาศิลปกรรม  (www.pnru.ac.th/fac/human/upload-files/pictures/26/Art_9378.pdf)
        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
             - สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (http://servnet.pnru.ac.th/fac/techno/6.php)
 
26.    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
        สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   (http://arch.wu.ac.th/)
             - สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
             - สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
             - สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
             - สาขาวิชาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
             - สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
 
27.    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
        คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์   (http://art2551.rmutl.ac.th/)
             - สาขาวิชาการออกแบบ
             - สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลป์
 
รายชื่อของมหาวิทยาลัยเอกชน
บางส่วนที่มีการเปิดสอนด้านออกแบบ และแอนิเมชั่น

 
1.     มหาวิทยาลัยรังสิต
        คณะศิลปะและการออกแบบ  (www.rsu.ac.th/arts/index1.html)
             - สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย
             - สาขาวิชาออกแบบภายใน
             - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
             - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
             - สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์
 
2.     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

        คณะศิลปกรรมศาสตร์  (http://fab.bu.ac.th/index.php)
             - สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
             - สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
             - สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
             - สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
        คณะนิเทศศาสตร์ (www.bu.ac.th/th/academic/comarts.php)
             - สาขาวิชาภาพยนตร์
 
3.     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
        คณะศิลปกรรมศาสตร์  (www.dpu.ac.th/finearts)
             - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
             - สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
             - สาขาวิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น
        คณะวิศวกรรมศาสตร์  (www.dpu.ac.th/eng/ae)
             - ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
        คณะนิเทศศาสตร์  (www.dpu.ac.th/commarts/page.php?id=640)
             - สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 
4.     มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
        คณะนิเทศศาสตร์ (Communication Arts)  (www.admissions.au.edu/pdf/eng_comarts.pdf)
             ภาควิชานิเทศศิลป์ (Visual Communication Arts)
             - สาขาวิชานิเทศศิลป์

5.     มหาวิทยาลัยศรีปทุม
        คณะดิจิทัลมีเดีย  (http://sdm.spu.ac.th/)
             - สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์
             - สาขาวิชาเกมและแอนิเมชัน
 
6.     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  (http://arch.kbu.ac.th/department.html)
             - สาขาวิชาออกแบบภายใน
             - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
        คณะนิเทศศาสตร์
             - สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิตอล
 
7.     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

        คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (www.it.mut.ac.th/about/course/index_multimedia.html)
             - สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
 
8.     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

        คณะวิทยาศาสตร์  (http://science.utcc.ac.th/science/page/page_majorant.html)
             - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
 
9.     มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
        คณะนิเทศศาสตร์  (http://commarts.hcu.ac.th/com_design.htm)
             - สาขาวิชานิเทศศิลป์
             - สาขาวิชาสื่อมัลติมีเดียและสื่อใหม่
 
10.    มหาวิทยาลัยคริสเตียน

        คณะมัลติมีเดียและดิจิทัลอาร์ต (http://service.christian.ac.th/mda/index.php)
             - สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชัน
             - สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์-การพัฒนาและออกแบบเว็บ
             - สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล

11.    มหาวิทยาลัยสยาม
        คณะนิเทศศาสตร์
             - ภาควิชาสื่อดิจิตัล  (www.nitadesiam.com)