วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

Smart Art by kruchang


การวาดภาพ  ระบายสี  หรือขีดเขียนเส้นสายลวดลายต่างๆ  นั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจของมนุษย์ดังคำพูดที่กล่าวว่า  "ศิลปะ นั้นคือสิ่งจรรโลงจิตใจมนุษย์  ช่วยให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์  จิตใจอ่อนโยน  สงบ  มีสมาธิ  และไม่หยาบกระด้าง"

เมื่อไม่นานมานี้ นักวิทยาศาสตร์ด้านสมองได้ค้นพบว่า  "การที่เราวาดภาพระบายสีนั้น  เหมือนเป็นการกระตุ้นประสาททั้ง 5 ของมนุษย์  ทำให้เซลล์สมองมาเชื่อมต่อกันเป็นวงจรประสาท  และเมื่อเชื่อมต่อกันเป็นวงจร  จัดระเบียบกันได้ดีขึ้น  สมองก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตามไปด้วย"

ประโยชน์ที่ได้จากการทำงานศิลปะในชีวิต พอจะสรุปได้ดังนี้คือ  มีส่วนช่วยให้เกิดความคิดสร้างสร้างสรรค์ทางการศึกษา การใช้ชีวิต การทำธุรกิจ  และศิลปะมีการค้นพบสิ่งใหม่ๆ  มีอารมณ์ดี  มีสุขภาพดี  และความสำเร็จหลายๆ  อย่าง  มักจะมีความคิดสร้างสรรค์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอ  รวมไปถึงการสร้างศักยภาพต่างๆ  ในการเรียนรู้  และแก้ปัญหาต่างๆ  ได้ดี ....
Smart Art by kruchang  ร่วมกับ  โรงเรียนสมาร์ท แอ็ท ไอที  ได้เปิดสอนศิลปะให้กับเด็กๆ  ตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป  จนถึงผู้ที่สนงานศิลปะทุกๆ คน  เพื่อค้นหาความเป็นตัวของตัวเอง  เพิ่มทักษะ  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์  ความฉลาดทางด้านอารมณ์ (EQ)  โดยจะทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทางด้านศิลปะอย่างถูกต้อง  เรียนอย่างมีความสุข  ดูแลและเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากครูผู้สอนหลักสูตร  Smart Art 1 : ระดับอายุ 4 - 6 ปี


ปูพื้นฐานการเรียนศิลปะ พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกทักษะและความคิดสร้างสรรค์  การใช้จินตนาการ  สนุกกับการวาดเส้น  ระบายสี  ที่เหมาะสมกับวัย

จำนวน 10 ครั้ง / Level - อัตราค่าเรียน : 1,500.- (รวมอุปกรณ์)  
เรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง
(เรียนวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ เลือกวัน / เวลาเรียนได้โดยสอบถามจากครูผู้สอน)

 • เรียนครบ 3 เลเวลแรก ได้รับใบประกาศนียบัตร ระดับ Basic
 • เรียนครบ 3 เลเวลที่ 2 ได้รับใบประกาศนียบัตร ระดับ Pre-Intermediate
 • เรียนครบ 3 เลเวลที่ 3 ได้รับใบประกาศนียบัตร ระดับ Intermediate
 • เรียนครบ 3 เลเวลที่ 4 ได้รับใบประกาศนียบัตร ระดับ Advance
.........................................................................................................................

หลักสูตร  Smart Art 2 : ระดับอายุ 7 - 9 ปี


เน้นความคิดสร้างสรรค์  จินตนาการ  และทักษะทางศิลปะการร่างภาพ  ทฤษฎีสี  การจัดองค์ประกอบศิลป์แบบง่าย  ที่เหมาะสมกับวัย

จำนวน 10 ครั้ง / Level - อัตราค่าเรียน : 2,000.- (รวมอุปกรณ์)  
เรียนครั้งละ 1-2 ชั่วโมง
(เรียนวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ เลือกวัน / เวลาเรียนได้โดยสอบถามจากครูผู้สอน)
 • เรียนครบ 3 เลเวลแรก ได้รับใบประกาศนียบัตร ระดับ Basic
 • เรียนครบ 3 เลเวลที่ 2 ได้รับใบประกาศนียบัตร ระดับ Pre-Intermediate
 • เรียนครบ 3 เลเวลที่ 3 ได้รับใบประกาศนียบัตร ระดับ Intermediate
 • เรียนครบ 3 เลเวลที่ 4 ได้รับใบประกาศนียบัตร ระดับ Advance
.........................................................................................................................

หลักสูตร  Smart Art 3 : ระดับอายุ 10 - 12 ปี


เตรียมตัวเป็นศิลปินตัวน้อย  ด้วยทักษะทางศิลปะที่เข้มขันขึ้น  เรียนรู้การร่างภาพในแบบต่างๆ  ด้วยเทคนิคการวาดภาพ  การระบายสี  แสงเงาแบบง่ายๆ  องค์ประกอบทางศิลปะ  เน้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ

จำนวน 10 ครั้ง / Level - อัตราค่าเรียน : 2,600.- (รวมอุปกรณ์)  
เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง
(เรียนวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ เลือกวัน / เวลาเรียนได้โดยสอบถามจากครูผู้สอน)

 • เรียนครบ 3 เลเวลแรก ได้รับใบประกาศนียบัตร ระดับ Basic
 • เรียนครบ 3 เลเวลที่ 2 ได้รับใบประกาศนียบัตร ระดับ Pre-Intermediate
 • เรียนครบ 3 เลเวลที่ 3 ได้รับใบประกาศนียบัตร ระดับ Intermediate
 • เรียนครบ 3 เลเวลที่ 4 ได้รับใบประกาศนียบัตร ระดับ Advance
เรียนแบบรายเดือน : พุธ, ศุกร์ / เวลา 16.30 - 18.30 น.
อัตราค่าเรียนเดือนละ 2,000.- (รวมอุปกรณ์)

.........................................................................................................................

หลักสูตร  Smart Art 4 : ระดับอายุ 13 ปีขึ้นไปเรียนรู้พื้นฐานการร่างภาพแบบต่างๆ  ฝึกใช้จินตนาการ  และความคิดสร้างสรรค์  ผสมผสานกับหลักการทางศิลปะ  เรียนทฤษฎีสี  หลักการจัดองค์ประกอบของภาพ  รวมไปถึงเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแบบต่างๆ

จำนวน 10 ครั้ง / Level - อัตราค่าเรียน : 3,000.- (รวมอุปกรณ์)  
เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง
(เรียนวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ เลือกวัน / เวลาเรียนได้โดยสอบถามจากครูผู้สอน)
 • เรียนครบ 3 เลเวลแรก ได้รับใบประกาศนียบัตร ระดับ Basic
 • เรียนครบ 3 เลเวลที่ 2 ได้รับใบประกาศนียบัตร ระดับ Pre-Intermediate
 • เรียนครบ 3 เลเวลที่ 3 ได้รับใบประกาศนียบัตร ระดับ Intermediate
 • เรียนครบ 3 เลเวลที่ 4 ได้รับใบประกาศนียบัตร ระดับ Advance
เรียนแบบรายเดือน : พุธ, ศุกร์ / เวลา 16.30 - 18.30 น.
อัตราค่าเรียนเดือนละ 2,500.- (รวมอุปกรณ์)

.........................................................................................................................


หลักสูตรศิลปะ สำหรับคนวัยทำงาน


สำหรับคนวัยทำงาน  หากจะต้องเรียนอะไรที่เป็นวิชาการหนักๆ  สมองอาจจะเหนื่อยล้า  เกิดความเครียด การเรียน  "ศิลปะการวาดภาพ"  จะช่วยสร้างสมาธิ  ทำให้ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน สร้างสรรค์  และปลดปล่อยจินตนาการได้อย่างไม่จำกัด  อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะทางร่างกาย  การใช้ระบบประสาทส่วนต่างๆ ให้สัมพันธ์กัน  ตาดู  หูฟัง  สมองคิด  ถ่ายทอดผ่านมือ  ช่วยให้เกิดสมาธิและสติปัญญา  เกิดการผ่อนคลายอารมณ์  ฝึกสมองให้มีประสิทธิภาพในการคิดและจำ  ลดความเสี่ยงการเกิดโรคความจำเสื่อม  ฟื้นฟูการใช้ระบบประสาทส่วนต่างๆ  เกิดความเพลิดเพลิน  ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์  จนไปถึงการก่อให้เกิดรายได้....

วาดเส้นสร้างสรรค์
เรียนพื้นฐานการใช้เส้นแบบต่างๆ  การวาดหุ่นนิ่ง  ภาพคนครึ่งตัว  องค์ประกอบศิลป์  การจัดมุมแสงเงา  วิธีการแรเงา และเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน

สีน้ำ / สีอะคลีลิค / สีไม้ / ชอลค์น้ำมัน
เรียนพื้นฐานการร่างภาพในแบบต่างๆ  การวาดหุ่นนิ่ง  ภาพทิวทัศน์  องค์ประกอบศิลป์  ทฤษฎีสี  และเทคนิคการสร้างงานศิลปะ

ภาพคนเหมือน / การ์ตูนล้อเลียน
เรียนพื้นฐานการร่างภาพหน้าคนในแบบต่างๆ  แสงเงา  สีบนใบหน้า  ฝึกการวาดด้วยดินสอ  สีน้ำ สีไม้  สีอะคลีลิค

จำนวน 10 ครั้ง / Level - อัตราค่าเรียน : 3,000.- (ไม่รวมอุปกรณ์ซึ่งผู้เรียนอาจจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่ถนัดอยู่แล้ว เช่น พู่กัน, สี, ผ้าใบ หรืออื่นๆ)  
เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง เรียนเสาร์ หรือวันอาทิตย์ โดยผู้เรียนเลือกวัน/เวลาเรียนได้ โดยสอบถามจากครูผู้สอน
 • เรียนครบ 3 เลเวลแรก ได้รับใบประกาศนียบัตร ระดับ Basic
 • เรียนครบ 3 เลเวลที่ 2 ได้รับใบประกาศนียบัตร ระดับ Pre-Intermediate
 • เรียนครบ 3 เลเวลที่ 3 ได้รับใบประกาศนียบัตร ระดับ Intermediate
 • เรียนครบ 3 เลเวลที่ 4 ได้รับใบประกาศนียบัตร ระดับ Advance
เรียนแบบรายเดือน : พุธ, ศุกร์ / เวลา 16.30 - 18.30 น.
อัตราค่าเรียนเดือนละ 2,500.- (ไม่รวมอุปกรณ์ซึ่งผู้เรียนอาจจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่ถนัดอยู่แล้ว เช่น พู่กัน, สี, ผ้าใบ หรืออื่นๆ)

.....................................................................................................


ครูผู้สอน / ควบคุมการสอน / ดำเนินงาน
 • นายพงศ์ประนาฏต์  เพชรัตนกูล  (ครูโชค / ครูช้าง) - นักออกแบบและศิลปินอิสระ
 • การศึกษา : ศิลปศาสตร์บันฑิต  เอกศิลปกรรม  วิทยาลัยครูนครปฐม, จ.นครปฐม
ประวัติครูผู้สอนโดยสังเขป : http://smartart-cnx.blogspot.com/2013/07/blog-post_20.html
..................................................

หลักสูตรสำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
(ดำเนินการสอนโดย "ครูแคน"ชัญญานุช  บินกำมาลี)  

ติวทฤษฎีและข้อสอบ ความถนัดทางศิลป์ 
เพื่อสอบเข้าในระดับมหาวิทยาลัยในระบบรับตรง / ระบบ Admissions

วาดเส้น (Drawing)
การวาดเส้น ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการวาดรูป และเป็นพื้นฐานของทุกวิชา เป็นวิชาหลัก หรือใช้สอบเข้าทุกคณะทางด้านศิลปะ  เริ่มตั้งแต่พื้นฐานการวาดเส้น, การร่างภาพ การจัดองค์ประกอบของภาพ, ขนาด, สัดส่วน, น้ำหนักแสงเงา พร้อมทั้งแนะแนวการวาดเพื่อสอบเข้าเรียนต่อตามสถาบันต่างๆ ที่ผู้เรียนได้ตั้งใจเอาไว้

องค์ประกอบศิลป์ (Composition)
เรียนพื้นฐานเบื้องต้นของจัดองค์ประกอบตั้งแต่ จุด, เส้น, น้ำหนัก, พื้นผิว, รูปทรง, ที่ว่าง, สี และจังหวะ เรียนรู้ในเรื่องการสร้างจุดเด่นและจุดรองของภาพ ไปจนถึงขั้นตอนที่มีรายละเอียดซับซ้อนมากขึ้นมาจัดองค์ประกอบ เพื่อให้เกิดความรู้สึก และมีเสน่ห์ดึงดูดในตัวเนื้องาน เพื่อน้ำไปเป็นพื้นฐานของงานออกแบบทุกประเภท รวมไปถึงการนำเสนอแนวความคิดในการออกแบบ

ออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Design)
เรียนพื้นฐานทางด้านออกแบบนิเทศศิลป์, ออกแบบสิ่งพิมพ์โฆษณา, โปสเตอร์, แผ่นพับต่างๆ, โลโก้, ตัวอักษร, ป้ายโฆษณา และพื้นฐานการออกแบบกราฟิคดีไซน์, เทคนิคการใช้สี, การจัดองค์ประกอบของภาพ, การสื่อความหมาย

ความถนัดทางสถาปัตยกรรม (Architecture Design)
สำหรับผู้ที่จะสอบวิชาความถนัดทางสถาปัตย์ เรียนการวาดภาพ Perspective, งาน Sketch Design, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ, แนวทางการนำเสนอแนวความคิดในรูปแบบต่างๆ ทักษะการใช้สี และการนำเสนอแบบ พร้อมทั้งแนะแนวข้อสอบ

ออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design)
เรียนพื้นฐานเบื้องต้นของการออกแบบตกแต่งภายใน, เรียนรู้สัดส่วนของมนุษย์, เฟอร์นิเจอร์, การเขียนภาพ Perspective ต่างๆ เพื่อใช้ในการนำเสนอ, จิตวิทยาของสีในงานออกแบบ, ทักษะการลสี, น้ำหนักแสงเงาที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้สอบเข้าคณะที่ต้องการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
เรียนพื้นฐานการสร้างแนวคิด, การตีโจทย์งานออกแบบผลิตภัณฑ์, เน้นการทำงาน Sketch Design, การเขียน Concept Design ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน หลักการใช้สีและการจัดหน้ากระดาษให้ดูน่าสนใจ

เรียน วันพุธ, ศุกร์  / เวลา : 16.30 - 18.30 น.
อัตราค่าเรียน เดือนละ 2,500.- (รวมอุปกรณ์พื้นฐานของทางโรงเรียน เช่น กระดาษ, ดินสอ, ยางลบ, สีโปสเตอร์, สีไม้ และเอกสารประกอบการเรียนบางส่วน และ Portfolio ผลงานของผู้เรียน เพื่อใช้นำเสนอ)

เรียน วันเสาร์ หรืออาทิตย์ ครั้งละ 2 ชม. จำนวน 10 ครั้ง / Level (ไม่ควรเรียนต่ำกว่า 6 Level เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเอง / เวลาเรียนผู้เรียนตกลงกับครูผู้สอน)

อัตราค่าเรียน Level ละ 3,000.- (รวมอุปกรณ์พื้นฐานของทางโรงเรียน เช่น กระดาษ, ดินสอ, ยางลบ, สีโปสเตอร์, สีไม้ และเอกสารประกอบการเรียนบางส่วน  และ Portfolio ผลงานของผู้เรียน เพื่อใช้นำเสนอ)ครูผู้สอน
 • นางสาว ชัญญานุช  บินกำมาลี  (ครูแคน)
 • การศึกษา : สถาปัตยกรรมศาสตร์บันฑิต (ออกแบบอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, เชียงใหม่
........................................................................................................


สมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่ "สมาร์ท อาร์ต" ประตูช้างเผือก
201-205  ถ.พระปกเกล้า  ต.ศรีภูมิ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200
โทร. 0 5321 4160,   0 5321 4161,   091 505 5996

E-mail : kruchang@gmail.com
FB Fanpage : https://www.facebook.com/smartart.cm.th

........................................................................................................

ผลงาน (บางส่วน) ของนักเรียน สมาร์ท อาร์ต